JVG vakfotografie   tel: 06-12570700      
Fotografie doe ik met mijn oog en hart.

Neem vrijblijvend contact met mij op.

 

 

Gebruik het onderstaande contactformulier als u iets wilt vragen of als u contact met mij wilt opnemen.

 


Westerpoort Experience

Heemstraweg123 D

6651 KH Druten

info@johnvangelder.nl

06-12570700

BTW-id NL001910993B12
Impressie van mijn werk in vogelvlucht.Facebook Linkedin  Instagram


 


JVG vakfotografie Privacyverklaring.

 

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt John van Gelder persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat John van Gelder inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

John van Gelder zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

JVG vakfotografie

www.johnvangelder.nl

johnvangelder@upmail.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

John van Gelder verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

achternaam voornamen adres telefoonnummer e-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens:

geen

 Verwerkingsgrond

John van Gelder verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die John van Gelder met betrokkene heeft

gesloten;

c. John van Gelder een wettelijke verplichting dient na te komen

d. een gerechtvaardigd belang van John van Gelder, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van John van Gelder aan betrokkene.

 Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

facturatie

afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

informatie over wijzigen producten en diensten

marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

telefonisch contact, e-mailcontact

uitvoering wettelijke verplichtingen

 Delen van persoonsgegevens met derden

John van Gelder verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. John van Gelder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Bewaarduur van persoonsgegevens

John van Gelder zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende

bewaartermijnen:

§ Wettelijke grondslag: John van Gelder houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

§ Marketingdoeleinden: indien niet meer gewenst

§ Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: indien niet meer gewenst

§ Telefonisch contact: indien niet meer gewenst

§ Informeren over wijzigingen van diensten: indien niet meer gewenst

 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar

persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website

van John van Gelder of door middel van telefoon of e-mail. John van Gelder zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Beveiliging van de door John van Gelder vastgelegde persoonsgegevens

John van Gelder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met John van Gelder. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal John van Gelder onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen

om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. John van Gelder meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt John van Gelder onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met John van Gelder via johnvangelder@upcmail.nl.

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van

persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van John van Gelder schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

 

© Dupho, april 2018